Do góry
Szybki kontakt

Zasady korzystania

 W celu skorzystania z porady prawnej prosimy o precyzyjne i dokładne opisanie swojego problemu prawnego w polu formularza oraz podanie danych umożliwiających skontaktowanie się z Państwem (obowiązkowo: imię i nazwisko/nazwę podmiotu, adres, telefon). Prosimy również o przesłanie mailem na adres: kancelaria@legisperitus.pl wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy. Usługa zostanie wykonana przez Kancelarię jedynie w zakresie jaki będzie wynikał z przekazanych informacji oraz pytania, w przedmiocie którego oczekuje Państwo odpowiedzi.

Pomoc prawna on-line udzielana jest przez Kancelarię na podstawie następujących zasad:

  • osoba chcąca skorzystać z usługi E-PORADY świadczonej przez Kancelarię Prawna Legisperitus powinna przesłać do Kancelarii za pośrednictwem formularza dokładny opis problemu prawnego, wskazać swoje pytania oraz zamieścić swoje dokładne dane (imię i nazwisko/nazwę podmiotu, adres, telefon, e-mail) – w przypadku braku w/w informacji Kancelaria nie wykona usługi;
  • wszelka korespondencja (w tym dokumenty) powinny być kierowane pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@legisperitus.pl;
  • w sytuacji, gdy opis problemu prawnego okaże się niewystarczający, Kancelaria zwróci się z prośbą o wyjaśnienie lub uzupełnienie przekazanego przez Klienta zapytania o dodatkowe informacje niezbędne do wykonania usługi (udzielenia porady prawnej);
  • po otrzymaniu zapytania i jego ewentualnym uzupełnieniu przez Klienta Kancelaria prześle na podany w formularzu adres e-mail wycenę usługi wraz z podaniem terminu obowiązywania wyceny, terminu wykonania usługi, informacji o sposobie uiszczenia zapłaty oraz wskazaniem ewentualnie innych niezbędnych warunków. Zawarcie umowy na usługę w formie E-PORADY następuje z chwilą uiszczenia wynagrodzenia przez Klienta;
  • uiszczenie wynagrodzenia oznacza akceptację przez Klienta wykonania usługi przez Kancelarię na warunkach mu podanych w ofercie;
  • w razie braku dokonania zapłaty w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia przesłania Klientowi wyceny usługi uznawać się będzie, że przestanie ona wiązać Kancelarię i jest równoznaczne z odmową przyjęcia oferty Kancelarii;
  • złożenie przez Klienta w trakcie realizacji usługi dodatkowych pytań i wniosków niepozostających w bezpośrednim związku z przesłanym pierwotnie zapytaniem, traktowane będzie jako złożenie odrębnego zapytania;
  • minimalny czas na realizację usługi prawnej wynosi 120 godzin (5 dni) licząc od dnia następującego po dniu, w którym na rachunku bankowym Kancelarii została zaksięgowana wpłata wynagrodzenia. Usługa wykonywana jest wyłącznie w dni robocze. Termin wykonania usługi ulega zawieszeniu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. Odpowiedź na zapytanie Klienta zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu;
  • w terminie 5 dni od daty wykonania usługi Kancelaria wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT obejmującą wpłaconą kwotę.


LEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl