Do góry
Szybki kontakt

Najczęsciej zadawane pytania

Jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi, który ma zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony?

Zgodnie z art. 36 Kodeksu Pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kto wstępuje w stosunek najmu lokalu w razie śmierci najemcy ?

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione wyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Gdzie złożyć pozew o rozwód - do jakiego sądu ?

Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego, w którym oboje małżonkowie mieli miejsce zamieszkania, jeśli choć jeden z nich dalej w tym okręgu przebywa. Jeżeli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu żaden z nich nie mieszkał w okręgu sądu, na terenie, którego mieli wspólne miejsce zamieszkania, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeśli nie ma i takiej podstawy, bo np. mąż mieszka na stałe za granicą, żona musi skierować pozew do sądu okręgowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania jako powódki.

Chcę zawrzeć umowę pożyczki hipotecznej, czy konieczna jest zgoda mojej małżonki na obciążenie hipoteką naszego domu stanowiącego wspólność majątkową małżeńską?

Tak. Do dokonania wskazanej w powyższym pytaniu czynności prawnej tj. zawarcia pożyczki hipotecznej, prowadzącej do ustanawiana hipoteki na domu, który stanowi wspólność majątkową małżeńską, wymagana jest zgoda współmałżonka. 
Zgodnie z brzmieniem art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro) zgody współmałżonka wymagają: 
1) czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
2) czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
3) czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
Jak wskazuje § 2 i 3 art. 37 kro ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Z uwagi na co druga strona umowy może wyznaczyć współmałżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; stając się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. 
Taka konstrukcja powołanego przepisu oznacza, że czynność dokonana bez zgody drugiego małżonka, nie jest od razu nieważna. To czy czynność stanie się ważna czy nie zależy od udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na jej dokonanie. Przedmiotowa zgoda może być udzielona przed, w trakcie, jak i po dokonaniu czynności prawnej, a  kontrahent małżonka może wyznaczyć współmałżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu kontrahent staje się wolny (nie jest związany umową).
Odpowiadając na powyższe pytanie należy także zwrócić uwagę na brzmienie art. 63. § 2 Kodeksu cywilnego, który wskazuje na formę udzielenia zgody, bowiem stanowi on, że jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna (np. akt notarialny), oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej (współmałżonka) powinno być złożone w tej samej formie.
 
Czy można odstąpić od umowy kupna zawartej z akwizytorem we własnym domu? 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny w przypadku, gdy kupujący decyduje się na zakup we własnym domu i zawiera w związku z tym umowę kupna – sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej zawarcia. W tym celu musi złożyć jedynie pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Wówczas umowa taka uważana będzie za niezawartą, a kupujący zwolniony z wszelkich zobowiązań. Należy zauważyć, że to, co kupujący już otrzyma będzie  musiał oddać w stanie niezmienionym. Jeżeli kupujący dokona jakichkolwiek przedpłat to w myśl powołanego na wstępie artykułu, należą mu się odsetki ustawowe liczone od daty dokonania przedpłaty. Co ważne - sprzedawca nie może w żaden sposób zastrzec sobie, że odstąpienie od umowy możliwe jest tylko za zapłatą oznaczonej sumy (odstępnego). Jeżeli nawet tak zrobi, zastrzeżenie takie jest niezgodnie z prawem. Należy wskazać, że sprzedawca powinien przed zawarciem umowy poinformować kupującego na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, a także wręczyć mu wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); zobowiązany jest również wręczyć kupującemu pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj, czego dotyczy oraz cenę. Na koniec należy wskazać, że jeżeli kupujący nie zostanie poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, wówczas może od niej odstąpić w terminie dziesięciu dni liczonych od uzyskania informacji o prawie odstąpienia, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy.
 LEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl